ஆலய   தொடர்புகளுக்கு :

விஸ்வலிங்கம்  : +94 778 198640

Email  : puttursivankovil@gmail.com

ஆலய வங்கிக்கணக்கு விபரம் : 

A/C Name  : Sivan Kovil Puttur

A/C No        : 107200170030653

Bank           : People’s Bank

Branch       : Atchuvely